Voorwaarden

Verkoper
B&S Autoparts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 11012496 en heeft het BTW nummer NL803966271B01. Het adres waar de winkel is gevestigd is:
Stephensonstraat 25
4004 JA Tiel

Toepassing 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle webaanbiedingen van B&S Autoparts en op alle met u (afnemers van producten van B&S Autoparts) gesloten overeenkomsten via de webwinkel.

Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar B&S Autoparts. Goederen die specifiek voor de Koper besteld zijn, worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Verzendkosten worden nooit vergoed.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

Prijzen
De prijzen op de website van B&S Autoparts zijn de actuele prijzen inclusief 19% BTW, exclusief verzend-en verpakkingskosten. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigen die na het maken van de mailingen zijn doorgevoerd.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is B&S Autoparts bevoegd de op de website en in de catalogus vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

B&S Autoparts is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Verzend- en verpakkingskosten
De verzend- en verpakkingskosten worden berekend op basis van het totaalgewicht van te verzenden pakket volgens onderstaand schema:

Totaalgewicht Bedrag
0-5 kg 8,25 euro
5-10 kg 9,25 euro
10-15 kg 10,30 euro
15-20 kg 11,30 euro
20-25 kg 12,30 euro
25-30 kg 13,30 euro
30+ kg 20,00 euro

 

 

 

 

 

  

De verzend- en verpakkingskosten worden berekend en weergegeven in de winkelwagen. De bedragen zijn gebaseerd op verzenden binnen Nederland. Verkoper houdt zich het recht voor dit bedrag te verhogen als het pakket naar het buitenland verstuurd moet worden.

Retouren
Retourzendingen worden enkel aanvaard mits de artikelen in de originele, onbeschadigde verpakking met volledig ingevuld retourformulier vrij van kosten worden aangeboden aan verkoper. Het retourfomulier dient binnen 14 dagen na ontvangst van de zending bij verkoper aangevraagd te worden. Voorts heeft verkoper het recht bij creditering van met zijn toestemming en retour gezonden zaken administratie- en/of transportkosten in rekening te brengen aan koper.

Herroepingsrecht bij levering van producten

 

 

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 •  

   

   

   

 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, vergezeld met een volledig ingevuld retourformulier. Dit formulier is bij verkoper telefonisch aan te vragen.
   
 •  

   

  Persoonsgegevens
  Door te bestellen op de internet site van B&S Autoparts, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen,  marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. B&S Autoparts zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. 

  Bewijs
  Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, etc.).

  Scheidbaarheid
  Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

  Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

   
  De onderdelen leverancier van Nederland