Algemene voorwaarden van:

 

B & S Autoparts B.V.

Stephensonstraat 25

4004 JA Tiel

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 11012496

 

 

Artikel 1:               Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website - en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van B & S Autoparts B.V., gevestigd te Tiel, hierna te noemen “B & S Autoparts”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van B & S Autoparts, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel fysieke/digitale documenten als overige (mondelinge) gegevens die B & S Autoparts en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 7. Onder “de website” wordt verstaan: de websites www.bsautoparts.nl, www.bsautoparts.org, www.bsautoparts.eu, www.aev-jeepparts.nl, www.aev-jeepparts.bewww.aev-jeepparts.eu en www.hondenrek.nl
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel los te leveren onderdelen en accessoires voor auto’s (zoals voor het merk Jeep) als de bij overeengekomen werkzaamheden te gebruiken - en in dit kader te leveren - onderdelen/accessoires.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:               Aanbod

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. B & S Autoparts mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht B & S Autoparts niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag B & S Autoparts de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, capaciteiten, prestaties, eigenschappen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van B & S Autoparts en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan B & S Autoparts geretourneerd.

 

Artikel 3:               Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van B & S Autoparts heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat B & S Autoparts schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. B & S Autoparts is pas gebonden aan;
  • een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  • mondelinge afspraken;
  • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst 
  • na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra B & S Autoparts - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling, opdracht of afspraken is begonnen.
 3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is B & S Autoparts pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4:      Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  • de zaak heeft ontvangen;
  • de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  • de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  • de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan B & S Autoparts al dan niet met gebruikmaking van een door B & S Autoparts ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
  • specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel (artikel 14).

 

Artikel 5:     Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 

 1. Tenzij B & S Autoparts de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan B & S Autoparts of een door B & S Autoparts gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt B & S Autoparts alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. B & S Autoparts is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door B & S Autoparts aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 4. Tenzij B & S Autoparts de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat B & S Autoparts de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. B & S Autoparts mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. B & S Autoparts informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:               Vergoeding, prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent B & S Autoparts de vergoeding voor overeengekomen werkzaamheden op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van B & S Autoparts bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De wederpartij kan voor/bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Tenzij partijen anders overeenkomen, hoeft B & S Autoparts geen contact op te nemen met de wederpartij voor het bespreken van eventuele meerkosten, indien de bij benadering opgegeven vergoeding met minder dan 20% wordt overschreden.
 3. B & S Autoparts mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachten hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan B & S Autoparts en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 4. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, milieuheffingen en declaraties van ingeschakelde derden.
  • Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor B & S Autoparts (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken/materialen/halffabricaten, mag B & S Autoparts de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  • Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan B & S Autoparts kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag B & S Autoparts er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 7:               Inschakeling derden

 

Als B & S Autoparts dit nodig acht, mag zij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 8:               Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat: 
  • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie met betrekking tot het voertuig en de hieraan te verrichten werkzaamheden tijdig en op de door B & S Autoparts gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  • hij het voertuig waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht tijdig aan B & S Autoparts ter beschikking stelt;
  • er geen waardevolle spullen onbeheerd achterblijven in het voertuig.
 2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en authentiek is en vrijwaart B & S Autoparts voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, volledig of authentiek zijn van deze informatie.
 3. B & S Autoparts behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Het risico voor de eigendommen van de wederpartij die B & S Autoparts in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft - zoals het door de wederpartijter beschikking gestelde voertuig en de eigendommen die zich nog in dit voertuig bevinden -, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij moet deze eigendommen zelfadequaat verzekeren/verzekerd houden voor diefstal, brandschade e.d. B & S Autoparts is niet aansprakelijk voor dergelijke schade van de wederpartij noch gehouden dergelijke schade van de wederpartij te vergoeden.
 5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag B & S Autoparts de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en B & S Autoparts niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van B & S Autoparts niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 9:               Levering, (op)leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien B & S Autoparts haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. B & S Autoparts mag in gedeelten leveren en iedere deellevering - bijvoorbeeld bij koop op afroep - afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het terrein, het magazijn of de showroom van B & S Autoparts verlaten of B & S Autoparts aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Indien B & S Autoparts aan de wederpartij zaken in consignatie levert, blijven de zaken eigendom van B & S Autoparts totdat deze volledig betaald zijn, maar gaat het risico voor de zaken over aan de wederpartij. De wederpartij zal de zaken verzekeren tegen brand- en overige schades en verstrekt aan B & S Autoparts op haar eerste verzoek een kopie van de verzekeringspolis.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door B & S Autoparts te bepalen wijze. B & S Autoparts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport. Bij expreszendingen zijn alle vrachtkosten voor rekening van de wederpartij, ongeacht het bedrag van de bestelling.
 6. Bij levering aan de consument spant B& S Autoparts zich in de bestelde zaken te leveren binnen een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.     B & S Autoparts kan dit echter niet garanderen. Tenzij partijen deze termijn expliciet overeenkomen, kan een langere levertijd aan de orde zijn vanwege - bijvoorbeeld - het importeren van de zaken vanuit het buitenland. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door B & S Autoparts voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag B & S Autoparts de bestelde zaken en/of de zaken, materialen e.d. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt B & S Autoparts dan binnen een door B & S Autoparts gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. B & S Autoparts mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken, materialen e.d. aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van B & S Autoparts  en/of het recht van B & S Autoparts alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 9. Bij overeengekomen werkzaamheden aan een voertuig van de wederpartij, informeert B & S Autoparts de wederpartij wanneer het voertuig voor afhalen gereed staat. De wederpartij moet het voertuig binnen 8 dagen na deze mededeling ophalen. Bij gebreke daarvan, blijft de wederpartij gehouden tot betaling van de verrichte werkzaamheden en mag B & S Autoparts stallings- of opslagkosten in rekening brengen.

 

Artikel 10:            Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  • B & S Autoparts niet tijdig alle noodzakelijke informatie heeft ontvangen;
  • B & S Autoparts niet tijdig het voertuig waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht aan
  • B & S Autoparts ter beschikking heeft gesteld;B & S Autoparts niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
 2. Heeft B & S Autoparts recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele   wachturen.
 3. B & S Autoparts spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag B & S Autoparts de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 4. B & S Autoparts voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. B & S Autoparts volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
 5. B & S Autoparts wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. B & S Autoparts informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  • bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk/de bestelling;
  • indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt B & S Autoparts eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft B & S Autoparts in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 11:            Verpakkingen

 

 1. B & S Autoparts levert de - naar haar inzicht - noodzakelijke verpakkingen tegen kostprijs. Deze verpakkingen worden niet teruggenomen.
 2. De wederpartij controleert de verpakking direct bij het in ontvangst nemen van de geleverde zaken. Tenzij de wederpartij een aantekening maakt/laat maken op de vrachtbrief/begeleidende bon, geldt de vrachtbrief/begeleidende bon als bewijs dat de verpakking bij levering in deugdelijke en goede staat was.

 

Artikel 12:            Meer- en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen B & S Autoparts en de wederpartij overeengekomen. B & S Autoparts is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  • wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  • onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 13:            Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

 

 1. De overeengekomen werkzaamheden worden geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd en gelden als opgeleverd, indien de wederpartij niet binnen 2 werkdagen nadat  hij het voertuig weer in ontvangst heeft genomen heeft gereclameerd bij B& S Autoparts.
 2. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door B & S Autoparts voltooide werk.
 3. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel (artikel 14) van toepassing.

 

Artikel 14:            Klachten

 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief of begeleidend bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan B & S Autoparts.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan B & S Autoparts. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door B & S Autoparts gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan B & S Autoparts. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten over een deel van het geleverde geven de wederpartij niet he recht tot afkeuring en/of retournering van de gehele afgeleverde partij.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij stelt B & S Autoparts in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending of het ter beschikking stellen van de zaak/het voertuig noodzakelijk is of B & S Autoparts de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzend- of transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 9. Retourzending vindt plaats op een door B & S Autoparts te bepalen wijze en in de originele verpakking.

 

Artikel 15:            Garanties

 

 1. B & S Autoparts voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen. Tenzij partijen anders overeenkomen, gelden gegeven garanties niet voor levering buiten de Europese Unie.
 2. B & S Autoparts staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken/materialen baseert B & S Autoparts zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. B & S Autoparts informeert de wederpartij hierover.
 4. Tenzij partijen anders overeenkomen, staat B & S Autoparts niet in voor eventuele (algemene) verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties, capaciteiten e.d.
 5. Gebreken die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan de geleverde zaken doorgevoerde wijzigingen - al dan niet van technische aard - vallen niet onder de garantie.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen, is garantie op gebruikte zaken, zoals demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. uitgesloten.
 7. Geen garantie geldt voor door B & S Autoparts in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
 8. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert B & S Autoparts alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 9. Een toepasselijke garantie vervalt bij inbouw in en/of gebruik van de geleverde zaken in voertuigen die voor wedstrijden - in de meeste ruime zin van het woord - worden gebruikt.
 10. De wederpartij kan zich slechts op de garantie beroepen indien hij aantoont dat de zaken van B & S Autoparts afkomstig zijn.
 11. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 13. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt B & S Autoparts - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 16:            Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door B & S Autoparts gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt B & S Autoparts geen enkele
  aansprakelijkheid.
 2. B & S Autoparts is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien B & S Autoparts aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door B & S Autoparts gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij B & S Autoparts hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de wederpartij in het kader van te verrichten werkzaamheden materialen en/of onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is B & S Autoparts verantwoordelijk voor een  correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen/onderdelen zelf.
 8. B & S Autoparts is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan:
 9. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens B & S Autoparts verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  • ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken;
  • door of als gevolg van ondeskundige montage van de geleverde zaken door/namens de wederpartij;
  • fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan B & S Autoparts verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;
  • aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  • als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat B & S Autoparts adviseerde en/of gebruikelijk is;
  • aantasting van de geleverde zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  • of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B & S Autoparts.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart B & S Autoparts voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van B & S Autoparts of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal B & S Autoparts de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 17:            Betaling

 

 1. B & S Autoparts mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Voor het overige vindt betaling in beginsel contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan B & S Autoparts een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag B & S Autoparts bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. B & S Autoparts geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen debuitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag B & S Autoparts de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag B & S Autoparts de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft B & S Autoparts eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt B & S Autoparts eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan,tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van B & S Autoparts niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op B & S Autoparts heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 18:            Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van B & S Autoparts totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert B & S Autoparts direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van B & S Autoparts.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft B & S Autoparts op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of B & S Autoparts een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen B & S Autoparts en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van B & S Autoparts op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 19:            Retentierecht

 

 1. B & S Autoparts mag de teruggave van voertuigen/eigendommen van de wederpartij, die zij voor werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
  • de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze voertuigen/eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
  • overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met B & S Autoparts niet (volledig) heeft voldaan.
 2. B & S Autoparts is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 20:     Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. B & S Autoparts mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 21:            Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of B & S Autoparts, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van B & S Autoparts wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van B & S Autoparts, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij B & S Autoparts: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van B & S Autoparts of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens B & S Autoparts tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 22:            Annulering, opschorting

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag B & S Autoparts van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van B & S Autoparts en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag B & S Autoparts de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 4. De wederpartij vrijwaart B & S Autoparts voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. B & S Autoparts mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 6. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag B & S Autoparts deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door B & S Autoparts zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 7. Kosten die voor B & S Autoparts voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag B & S Autoparts de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 23:            Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van B & S Autoparts, maar B & S Autoparts behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van B & S Autoparts, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan B & S Autoparts.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag B & S Autoparts er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

 

Geactualiseerd: 20 februari 2018